Představení / About

facebook.com/cervenka.filip

FilipCervenka.cz

Ing. Filip Červenka je doktorandem na Ekonomicko-správní fakultně Masarykovy univerzity v Brně a také vědeckým pracovníkem Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí v Praze. Ve své práci se zaměřuje na výzkum ekonomické nerovnosti, včetně příčin, důsledků a možných řešení tohoto fenoménu. Soustředí se design dotazníkových experimentů a metody difference-in-differences.

V rámci svého působení na Ekonomicko-správní fakultě vyučuje základní kurz Mikroekonomie a navazující kurz Makroekonomie. Vede bakalářské práce, oponuje bakalářské a diplomové práce a účastní se stáních závěrečných zkoušek. Je autorem řady výzkumných publikací včetně zpráv zpracovaných pro Ministerstvo práce a sociálních věcí.


Ing. Filip Cervenka is a doctoral student at the Faculty of Economics and Administration of the Masaryk University in Brno and also a researcher at the Research Institute of Labor and Social Affairs in Prague. In his work, he focuses on the research of economic inequalities, including the causes, consequences and possible solutions to this phenomenon. He specializes on the design of survey experiments and the difference-in-differences approach.

As part of his work at the Faculty of Economics and Administration, he teaches a basic course in Microeconomics and a follow-up course in Macroeconomics. He supervises bachelor's theses, opposes bachelor's and diploma theses and participates in state final exams. He is the author of a number of research publications, including reports prepared for the Czech Ministry of Labor and Social Affairs.


Vytvořte si webové stránky zdarma!